સંપાદકીય મંડળ

Sr. No. Photo Name Designation Mobile
૧. શ્રી ગૌતમ મગનલાલ ઉપાધ્યાય
તંત્રી : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા
૨. શ્રી આનંદ દિપકચંદ્ર પાઠક
વ્યવસ્થાપક : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા
૩. શ્રી હેમેન દિલિપભાઈ દેસાઈ
સહ તંત્રી : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા
૪. શ્રી પ્રણવ તુષારભાઈ ત્રિવેદી
સહ વ્યવસ્થાપક : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા