સંસ્થાની પ્રવ્રુતીઓ

“THE YOUTH IS THE HOPE OF OUR FUTURE”

આજથી પુરા ૯૮ વર્ષ પહેલા ૧૯૧૩ માં સુરત ખાતે બ્રહ્મ સમાજનું દશમું અધિવેશન યોજાયું હતું. આ અધિવેશન માંથી જુદા જુદા સ્થળે સંગઠન સ્થાપી વિવિધ પ્રવૃતિઓ આદરવાનું આહવાન થયું. ઉત્તર ગુજરાતથી ૧૦૩૭ જેટલા બ્રાહ્મણો માંથી ૧૦૦૦ બ્રાહ્મણો દક્ષિણ ગુજરાતના પાલવાડા ના ૧૨ ગામોમાં સ્થિર થયા અને સહસ્ત્ર બ્રાહ્મણ કહેવાયા.

આ બાર ગામના જ્ઞાતિજનો જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં આગળ વધતા સુરત ખાતે સ્થિર થયા.વિવિધ પ્રવૃતિઓમાં પરોવાયા. આજથી પુરા ૬૪ વર્ષ પહેલા એટલે કે ૧૯૪૭ માં સુરત જિલ્લાને આવરી લઇ જ્ઞાતિજનોએ "સુરત જિલ્લા ઔદીચ્ય મંડળ" ના નામે સંગઠન શરુ કર્યું.જેના પ્રથમ પ્રમુખ સ્વ. રમણીકલાલ વજેરામ જોષી, મંત્રી રમણલાલ રણછોડજી ભટ્ટ અને ખજાનચી સ્વ. ડૉ. સુરેશચંદ્ર ગણપતિશંકર વ્યાસ હતા. સુરત જિલ્લાનો તે સમયનો બહોળો વિસ્તાર અને વસ્તીનો વ્યાપ જોતા પ્રત્યેક પરિવાર સુધી પહોંચવું કઠીન જણાતા સ્વ. રમણીકલાલ વજેરામ જોષીએ કે જેઓ "નવસર્જન" મુખપત્રના તંત્રી હતા, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, કોર્પોરેટર તા. ૩-૯-૬૧ ના રોજ જ્ઞાતિજનોની સભા બોલાવી સંસ્થાના ઉપરોક્ત નામને વિધિવત બદલીને "શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ, સુરત" રાખવામાં આવ્યું. જેના પ્રથમ પ્રમુખ હતા સ્વ. રમણીકલાલ વજેરામ જોષી.

આવનારી પ્રવ્રુતીઓ

About Patrika

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

About Palwada Samaj

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

પાલવાડા સમાજ પત્રિકાના હોદેદારો.
શ્રી આનંદ દિપકચંદ્ર પાઠક

વ્યવસ્થાપક : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા

શ્રી ગૌતમ મગનલાલ ઉપાધ્યાય

તંત્રી : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા

શ્રી હેમેન દિલિપભાઈ દેસાઈ

સહ તંત્રી : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા

શ્રી પ્રણવ તુષારભાઈ ત્રિવેદી

સહ વ્યવસ્થાપક : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા

શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ સુરત ના હોદેદારો
શ્રી જીગ્નેશ ભૂ . વ્યાસ

પ્રમુખ: શ્રી પા. ઔ.મં ,સુરત : પાલવાડા સમાજ

શ્રી મયંક સુમંતરાય ત્રિવેદી

ઉપપ્રમુખ શ્રી પા .ઔ.મં ,સુરત : પાલવાડા સમાજ

શ્રી ઉજ્જવલ વ્યાસ

ઉપપ્રમુખ શ્રી પા .ઔ.મં ,સુરત : પાલવાડા સમાજ

શ્રી ધૈર્યેશ નવિંચંદ્ર વ્યાસ

મંત્રી શ્રી પા .ઔ.મં ,સુરત : પાલવાડા સમાજ

શ્રી યોગીન દર્શનચંદ્ર પાઠક

સહ મંત્રી શ્રી પા .ઔ.મં ,સુરત : પાલવાડા સમાજ

શ્રી સુધીર ચંદ્રકાન્ત ભટ્ટ

ખજાનચી શ્રી પા .ઔ.મં ,સુરત : પાલવાડા સમાજ

પ્રમુખશ્રીનુ નિવેદન

“THE YOUTH IS THE HOPE OF OUR FUTURE”

આજથી પુરા ૯૮ વર્ષ પહેલા ૧૯૧૩ માં સુરત ખાતે બ્રહ્મ સમાજનું દશમું અધિવેશન યોજાયું હતું. આ અધિવેશન માંથી જુદા જુદા સ્થળે સંગઠન સ્થાપી વિવિધ પ્રવૃતિઓ આદરવાનું આહવાન થયું. ઉત્તર ગુજરાતથી ૧૦૩૭ જેટલા બ્રાહ્મણો માંથી ૧૦૦૦ બ્રાહ્મણો દક્ષિણ ગુજરાતના પાલવાડા ના ૧૨ ગામોમાં સ્થિર થયા અને સહસ્ત્ર બ્રાહ્મણ કહેવાયા.

આ બાર ગામના જ્ઞાતિજનો જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં આગળ વધતા સુરત ખાતે સ્થિર થયા.વિવિધ પ્રવૃતિઓમાં પરોવાયા. આજથી પુરા ૬૪ વર્ષ પહેલા એટલે કે ૧૯૪૭ માં સુરત જિલ્લાને આવરી લઇ જ્ઞાતિજનોએ "સુરત જિલ્લા ઔદીચ્ય મંડળ" ના નામે સંગઠન શરુ કર્યું.જેના પ્રથમ પ્રમુખ સ્વ. રમણીકલાલ વજેરામ જોષી, મંત્રી રમણલાલ રણછોડજી ભટ્ટ અને ખજાનચી સ્વ. ડૉ. સુરેશચંદ્ર ગણપતિશંકર વ્યાસ હતા. સુરત જિલ્લાનો તે સમયનો બહોળો વિસ્તાર અને વસ્તીનો વ્યાપ જોતા પ્રત્યેક પરિવાર સુધી પહોંચવું કઠીન જણાતા સ્વ. રમણીકલાલ વજેરામ જોષીએ કે જેઓ "નવસર્જન" મુખપત્રના તંત્રી હતા, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, કોર્પોરેટર તા. ૩-૯-૬૧ ના રોજ જ્ઞાતિજનોની સભા બોલાવી સંસ્થાના ઉપરોક્ત નામને વિધિવત બદલીને "શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ, સુરત" રાખવામાં આવ્યું. જેના પ્રથમ પ્રમુખ હતા સ્વ. રમણીકલાલ વજેરામ જોષી.

તંત્રી / વ્ય્વસ્થાપક નો સંદેશ

“THE YOUTH IS THE HOPE OF OUR FUTURE”

આજથી પુરા ૯૮ વર્ષ પહેલા ૧૯૧૩ માં સુરત ખાતે બ્રહ્મ સમાજનું દશમું અધિવેશન યોજાયું હતું. આ અધિવેશન માંથી જુદા જુદા સ્થળે સંગઠન સ્થાપી વિવિધ પ્રવૃતિઓ આદરવાનું આહવાન થયું. ઉત્તર ગુજરાતથી ૧૦૩૭ જેટલા બ્રાહ્મણો માંથી ૧૦૦૦ બ્રાહ્મણો દક્ષિણ ગુજરાતના પાલવાડા ના ૧૨ ગામોમાં સ્થિર થયા અને સહસ્ત્ર બ્રાહ્મણ કહેવાયા.

આ બાર ગામના જ્ઞાતિજનો જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં આગળ વધતા સુરત ખાતે સ્થિર થયા.વિવિધ પ્રવૃતિઓમાં પરોવાયા. આજથી પુરા ૬૪ વર્ષ પહેલા એટલે કે ૧૯૪૭ માં સુરત જિલ્લાને આવરી લઇ જ્ઞાતિજનોએ "સુરત જિલ્લા ઔદીચ્ય મંડળ" ના નામે સંગઠન શરુ કર્યું.જેના પ્રથમ પ્રમુખ સ્વ. રમણીકલાલ વજેરામ જોષી, મંત્રી રમણલાલ રણછોડજી ભટ્ટ અને ખજાનચી સ્વ. ડૉ. સુરેશચંદ્ર ગણપતિશંકર વ્યાસ હતા. સુરત જિલ્લાનો તે સમયનો બહોળો વિસ્તાર અને વસ્તીનો વ્યાપ જોતા પ્રત્યેક પરિવાર સુધી પહોંચવું કઠીન જણાતા સ્વ. રમણીકલાલ વજેરામ જોષીએ કે જેઓ "નવસર્જન" મુખપત્રના તંત્રી હતા, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, કોર્પોરેટર તા. ૩-૯-૬૧ ના રોજ જ્ઞાતિજનોની સભા બોલાવી સંસ્થાના ઉપરોક્ત નામને વિધિવત બદલીને "શ્રી પાલવાડા ઔદીચ્ય મંડળ, સુરત" રાખવામાં આવ્યું. જેના પ્રથમ પ્રમુખ હતા સ્વ. રમણીકલાલ વજેરામ જોષી.

શુભેચ્છક