અનુક્રમ નામ હોદ્દો
શ્રી કપિલરામ ગણપતરામ પુરોહિત સ્થાપક મંત્રી
શ્રી મધુસુદન ગણપતિશંકર જોષી ભૂતપૂર્વ મંત્રી
શ્રી દર્શનચંદ્ર નર્મદાશંકર પાઠક ભૂતપૂર્વ મંત્રી
શ્રી ભરતભાઈ ચિંતામણી પંડયા ભૂતપૂર્વ મંત્રી
શ્રી ભુપેન્દ્ર ગણપતિશંકર જોષી ભૂતપૂર્વ મંત્રી
શ્રી તુષાર હરકાંતરાય પાઠક ભૂતપૂર્વ મંત્રી
શ્રી નિમિષ મુકુંદરાય નાયક ભૂતપૂર્વ મંત્રી
શ્રી તૃષાર બચુભાઈ ત્રિવેદી ભૂતપૂર્વ મંત્રી
શ્રી જીજ્ઞેશ ભુપેન્દ્ર વ્યાસ હાલ કાર્યરત