પ્રકાશન સમિતિ

Sr. No. Photo Name Designation
૧. શ્રી ગૌતમ મગનલાલ ઉપાધ્યાય
તંત્રી : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા
૨. શ્રી આનંદ દિપકચંદ્ર પાઠક
વ્યવસ્થાપક : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા
૩. શ્રી હેમેન દિલિપભાઈ દેસાઈ
સહ તંત્રી : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા
૪. શ્રી પ્રણવ તૃષારભાઈ ત્રિવેદી
સહ વ્યવસ્થાપક : પાલવાડા સમાજ પત્રિકા
૫. શ્રી જીજ્ઞેશ ભુપેન્દ્રભાઈ વ્યાસ
પ્રમુખશ્રી : પા.ઔ.મંડળ, સુરત
૬. ધૈર્યેશ નવીનચંદ્ર વ્યાસ
મંત્રીશ્રી : પા.ઔ.મંડળ, સુરત
૭. સુધીર ચંદ્રકાન્ત ભટ્ટ
ખજાનચી
૮. કેયુર ઇન્દ્રજીત ભટ્ટ
દાતા પ્રતિનિધિ
૯. મયંક સુમંતરાય ત્રિવેદી
દાતા પ્રતિનિધિ
૧૦. પાર્થ પ્રકાશ દેસાઈ
દાતા પ્રતિનિધિ
૧૧. સંજીવ રામચંદ્ર ઉપાધ્યાય
સભ્ય
૧૨. કૌશિક કપિલરામ પુરોહિત
સભ્ય
૧૩. ભરત રમેશચંદ્ર વ્યાસ
સભ્ય
૧૪. મૌલિક ગૌતમ ઉપાધ્યાય
સભ્ય