કમિટી

Sr. No. Photo Name Designation Mobile
૧. શ્રી આશિષકુમાર કિરીટભાઈ દેસાઈ
એ-૫, સહયોગ સોસાયટી, સાયણ ઓલપાડ રોડ,
સાયણ, તા.ઓલપાડ, જી.સુરત -૩૯૪૧૩૦
પ્રમુખ (+91) 99787 97959
૨. શ્રી સરીત જીવણજીભાઈ દેસાઈ
૩૪૯, “માતૃછાયા”, ટેકરા ફળીયું, ઝંડાચોક સામે,
મોટા વરાછા, સુરત-૩૯૪૧૦૧
ઉપ પ્રમુખ (+91) 98251 07555
૩. શ્રી પરેશભાઈ ઈશ્ર્વરલાલ દેસાઈ
૩૪૧, કીલા દેસાઈ ની ખડકી,
કતારગામ, સુરત-૩૯૫૦૦૪
મંત્રી (+91) 93740 28662
૪. શ્રી નિકુંજ હેંમતભાઈ દેસાઈ
દેસાઈ ફળીયુ, મુ.પો.લાડવી, તા.કામરેજ,
જી.સુરત-૩૯૪૩૨૫
સહ મંત્રી (+91) 90999 42064
૫. શ્રી ચિરાગ જયોતિંન્દ્રભાઈ દેસાઈ
દેસાઈ ફળીયુ, મુ.પો.લાડવી, તા.કામરેજ,
જી.સુરત-૩૯૪૩૨૫
ખજાનચી (+91) 93741 44000
૬. કેયુર જિતેંન્દ્રભાઈ દેસાઈ(મુન્ના)
૩૫૮, કીલા દેસાઈની ખડકી, નાના હનુમાનજી મંદિર પાસે,
કતારગામ, સુરત-૩૯૫૦૦૪
કારોબારી સભ્ય (+91) 98251 77388
૭. મોના ચેતન દેસાઈ
૫, શ્રી દર્શન સોસાયટી, જમના નગર
બસસ્ટેન્ડ પાસે, ઘોડદોડ રોડ, સુરત.
કારોબારી સભ્ય (+91) 99797 31818
૮. પ્રજ્ઞેશ નટવરલાલ નાયક
એ-૧૦૨, ડ્રીમ પેલેસ, વી.આઈ.પી. કેનાલ રોડ,
ડ્રીમ હેરીટેજ પાસે, વેસુ,
સુરત-૩૯૫૦૦૭
કારોબારી સભ્ય (+91) - 99251 09663
૯. ગૌરવ ભૂપેંન્દ્રભાઇ દેસાઈ
૧૦૭, સિલ્વરસ્ટોન બંગ્લોઝ, મજુર મહાજન સોસાયટી ની પાછળ,
જમાલપોર, નવસારી, ૩૯૬૪૪૫
કારોબારી સભ્ય (+91) 95103 64461
૧૦. મનીષા ભાવેશ મહેતા
૨, પટેલ સ્ટ્રીટ, ઉધના ગામ, ઉધના,
સુરત-૩૯૪૨૧૦
કારોબારી સભ્ય (+91) 9427708182
૧૧. નિમેષ ભાસ્કરભાઈ દેસાઈ
દેસાઈ ફળીયુ, મુ.પો.લાડવી, તા.કામરેજ,
જી.સુરત-૩૯૪૩૨૫
કારોબારી સભ્ય (+91) 75677 77711
૧૨. રિતેશકુમાર ભાસ્કરભાઈ દેસાઈ
દેસાઈ ફળીયુ, મુ.પો.લાડવી, તા.કામરેજ,
જી.સુરત-૩૯૪૩૨૫
કારોબારી સભ્ય (+91) 9426814677
૧૩. તેજલ હરેશભાઈ નાયક
૮૦૧, વંદન એપાર્ટમેન્ટ, ગંગેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાછળ,
સેન્ટ માર્ક સ્કુલ ની બાજુમાં, અડાજણ, સુરત-૩૯૫૦૦૯
કારોબારી સભ્ય (+91) 96876 22600
૧૪. મિતુલ વિજયભાઈ દેસાઈ
એફ-૪૫, “માં”, સાંઈ બંગ્લોઝ, સાયણ ઓલપાડ રોડ,
સાયણ, તા.ઓલપાડ, જી.સુરત-૩૯૪૧૩૦
કારોબારી સભ્ય (+91) 96878 16564
૧૫. નૈના સંદિપભાઈ દેસાઈ
૪૦૪, નીલગગન એપાર્ટમેન્ટ, અનંત આવાસ સામે,
લાલવાડી, સગરામપુરા, સુરત-૩૯૫૦૦૨
કારોબારી સભ્ય (+91) 81413 56403
૧૬. તેજશ અરવિંદરાય દેસાઈ
૬૮૬, નાણાવટ ફળીયા પાછળ, પોલીસ ચોકી પાસે,
મોટા વરાછા, સુરત-૩૯૪૧૦૧
કારોબારી સભ્ય (+91) 9824199676
૧૭. પરેશ વિક્રમભાઈ દેસાઈ
નાણાવટ ફળીયુ, મોટા વરાછા,
સુરત-૩૯૪૧૦૧
કારોબારી સભ્ય (+91) 8140276667
૧૮. ભાવિન પ્રકાશભાઈ દેસાઈ
ગરાસ સ્ટ્રીટ, બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, લાયબ્રેરી સામે,
મુ.પો.સાંધીયેર, તા.ઓલપાડ, જી.સુરત-૩૯૪૧૩૦
કારોબારી સભ્ય (+91) 7567544374
૧૯. યશ કેતનકુમાર દેસાઇ
દેસાઈ ફળીયુ, મુ.પો.લાડવી,
તા.કામરેજ, જી.સુરત-૩૯૪૩૨૫
કારોબારી સભ્ય (+91) 96383 84650
૨૦. અનિકેત ધર્મેશભાઈ દેસાઈ
૩૨૪-૩૨૫, નાણાવટ ફળીયુ, મોટા વરાછા,
સુરત-૩૯૪૧૦૧
કારોબારી સભ્ય (+91) 7990460295
૨૧. રવિ રાજ દેસાઇ
ઈશ્વર ફાર્મ, નહેર પાસે, આઈ.જી.દેસાઈ માર્ગ,
SMC જોગર્સ ટ્રેક સામે, ભટાર, સુરત-૩૯૫૦૦૧
કારોબારી સભ્ય (+91) 91370 77077