કમિટી

Sr. No. Photo Name Designation Mobile
૧. શ્રી જીગ્નેશ ભૂ . વ્યાસ
પ્રમુખ: શ્રી પા. ઔ.મં ,સુરત
૨. શ્રી મયંક સુમંતરાય ત્રિવેદી
ઉપપ્રમુખ શ્રી પા .ઔ.મં ,સુરત
૩. શ્રી ઉજ્જવલ વ્યાસ
ઉપપ્રમુખ શ્રી પા .ઔ.મં ,સુરત
૪. શ્રી ધૈર્યેશ નવિંચંદ્ર વ્યાસ
મંત્રી શ્રી પા .ઔ.મં ,સુરત
૫. શ્રી યોગીન દર્શનચંદ્ર પાઠક
સહ મંત્રી શ્રી પા .ઔ.મં ,સુરત
૬. શ્રી સુધીર ચંદ્રકાન્ત ભટ્ટ
ખજાનચી શ્રી પા .ઔ.મં ,સુરત